Algemene voorwaarden Minder Druk

Minder Druk is een handelsnaam van Davy de Wit Coaching & Advies

KvK-nummer: 72323922

E-mail: info@minderdruk.nl 


1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Minder Druk. 

1.2. Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht. 

1.3. Dienst: de diensten die door Minder Druk geleverd worden. 

1.4. Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand. 

1.5. Klant Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaart en de wederpartij is van Minder Druk. 

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Minder Druk en Klant 

1.7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

1.8. Minder Druk: Davy de Wit Coaching & Advies, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72323922, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

1.9. Website: www.minderdruk.nl 


2. Toepassing 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Minder Druk en Opdrachtgever. 

2.2. Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling. 


3. Aanbod en Aanvaarding 

3.1. Minder Druk doet een aanbod via de Website. 

3.2. Minder Druk mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod. 

3.3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4  In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat Minder Druk, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heb ik het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. 


4. Ontbinding 

4.1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Klant ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding. 

4.2. Enkel in het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Minder Druk worden medegedeeld. 

4.3. Wanneer een Dienst en een product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op ontbinding in vanaf de dag na de dag dat Klant het product heeft ontvangen op het door hem of haar opgegeven adres. 

4.4. Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

4.5. Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Minder Druk binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Minder Druk tot aan het moment van ontbinding is nagekomen. 

4.6. Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 


5. Minder Druk Academie lidmaatschap 

5.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient Klant bij Minder Druk een account aan te maken. 

5.2. Klant zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt. 

5.3. Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Klant, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

5.4. Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Minder Druk aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

5.5. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Minder Druk of derden. 

5.6. Als Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Minder Druk, dan is Minder Druk gerechtigd de toegang tot het account en online trainingen te ontzeggen, zonder dat Minder Druk enige schadevergoeding verschuldigd is. 


6. Online trainingen 

6.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. 

6.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Minder Druk aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

6.3. Online trainingen zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van Minder Druk. Met de online trainingen wil Minder Druk Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online training. 

6.4. De online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website. 

6.5.  Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen. 

6.6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar, zolang Minder Druk en de online training blijven bestaan. Indien Minder Druk ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal Minder Druk dit tenminste drie maanden van te voren melden. 

6.7. Minder Druk biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt Minder Druk enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Klant investeert. 

6.8. Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Minder Druk of derden. 


7. Lidmaatschap en Abonnementen 

7.1. Waar in dit artikel wordt gesproken van een abonnement, wordt mede een lidmaatschap bedoeld. 

7.2. Abonnementen worden door Klant op elke willekeurige datum aangegaan via de Website, voor tenminste de duur van een maand. 

7.3. In het geval van een maandabonnement, begint de looptijd op de dag waarop het eerste abonnementsgeld per automatische incasso is geïncasseerd. Maandelijks wordt op dezelfde dag van de maand voor de nieuwe maand het abonnementsgeld voor de komende maand geïncasseerd. Dit wordt mede de incassoperiode genoemd. 

7.4. Voor het Minder Druk Academie lidmaatschap bestaan drie verschillende serviceniveaus. Klant kan op elk moment toegang tot een hoger niveau verkrijgen door hiervoor een e-mail te sturen naar tijdmaker@minderdruk.nl en door het verschil in abonnementsgeld tussen de twee niveaus bij te betalen. 

7.5. Gedurende het abonnement voor het Minder Druk Academie lidmaatschap kan Klant niet naar een lager niveau wisselen. Wisselen van een hoger serviceniveau naar een lager serviceniveau, wordt gezien als een opzegging van het hogere niveau en nieuwe aanmelding voor het nieuwe niveau, waarbij toegang tot de content van het hogere niveau wordt beëindigd. 

7.6. Tenzij anders overeengekomen wordt het abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. 

7.7. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en is jaarlijks opzegbaar. 

7.8. Opzegging kan enkel in het account van Klant. Opzeggen mag op elk moment en geldt per eerstvolgende incassotermijn, wanneer de opzegging tenminste zeven dagen voor ingang van de nieuwe incassotermijn heeft plaatsgevonden. Bij opzegging binnen zeven dagen tot de volgende incasso of nadat er al een incassopoging is geweest, geldt deze opzegging voor de volgende maand. Na opzegging blijft Klant toegang houden tot de inhoud van het abonnement, tot het einde van de incassoperiode, waarin Klant het abonnement heeft beëindigd. 

7.9. Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het abonnement voor de maanden waarin Klant voor het abonnement betaald heeft. Na het einde van het abonnement, heeft Klant geen toegang meer tot enige inhoud van het abonnement. 

7.10. Klant dient het abonnement per automatische incasso vooruit te betalen. 

7.11. Bij een mislukte incasso of wanneer Klant een melding onterechte incasso doet, zijn de kosten hiervan voor rekening van Klant. Bovendien mag Minder Druk de toegang tot de inhoud van het abonnement opschorten tot Klant het abonnementsgeld heeft betaald. 

7.12. Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk. 


8. Intellectuele Eigendom 

8.1. Minder Druk is rechthebbende van alle door Minder Druk vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Minder Druk aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minder Druk. 

8.2. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren. 

8.3. Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen. 

8.4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 


9. Vergoeding en Betaling 

9.1.Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Minder Druk gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Minder Druk een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. 

9.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Minder Druk gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen. 

9.3. Als aannemelijk is dat Minder Druk hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Minder Druk dit doorberekenen aan Opdrachtgever. 

9.4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

9.5. Alle Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen. 

9.6. Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Minder Druk voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 


10. Aansprakelijkheid 

10.1. Minder Druk kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. 

10.2 Aansprakelijkheid van Minder Druk is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Minder Druk voor de Diensten heeft ontvangen. 

10.3. Minder Druk is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie. 

10.4. Minder Druk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Minder Druk is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. 

10.5. Minder Druk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant. 

10.6.Minder Druk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Minder Druk of het al dan niet toepassen van de door Minder Druk beschikbaar gestelde informatie. 

10.7. Minder Druk is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van Minder Druk. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van Minder Druk liggen. In het geval van overmacht is Minder Druk gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Klant toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door Minder Druk niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat. 

10.8. Minder Druk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken. 

10.9. Minder Druk kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Klant heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal Minder Druk alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn. 

10.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Minder Druk of de door haar ingehuurde derden. 

10.11. Minder Druk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd gebruik of van een onjuiste rechtenstructuur van de intranet- of werkomgevingen binnen Microsoft 365.


11. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

11.1. Minder Druk behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

11.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld. 

11.3. Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 


12. Klachten en Geschillen 

12.1. Klachten over geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend. 

12.2. Klachten over een sessies (artikel 7) dienen direct, tenminste op de dag zelf, gemeld te worden, zodat Minder Druk waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen. 

12.3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

12.4. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Minder Druk zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Minder Druk hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden. 

12.5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 


13. Overige 

13.1. Minder Druk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website. 

13.2. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.3. Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle. Geschillen met particulieren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de particulier woonplaats heeft.