Algemene voorwaarden Minder Druk

1. Algemeen

1.1 Algemene voorwaarden van toepassing zijnde op: de Minder Druk Online cursus, workshops, advies, intelligente intranet omgevingen en online werkomgevingen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Minder Druk, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2. Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening via een online betaling (online cursus) en betaling via bank.


3. Annulering of verplaatsing

3.1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de workshop tot en met een week van tevoren te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

3.2. Opdrachtgever voor een workshop heeft het recht deze schriftelijk en kosteloos te annuleren of verplaatsen tot en met twee weken van tevoren. Bij overschrijding van deze termijn wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.


4. Prijzen en tarieven

4.1. Voor alle producten geldt een niet tevreden = niet betalen garantie binnen uiterlijk 7 dagen na afname / oplevering onder vermelding van reden.

4.2. Voor de Minder Druk Online cursus geldt een niet tevreden = geld terug garantie binnen uiterlijk 14 dagen na aanschaf van de cursus onder vermelding van reden.

4.3. De gehanteerde tarieven zijn voor afspraken en workshops exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld in de offerte/afwijkende afspraken zijn gemaakt. Voor reiskosten wordt altijd € 0,36 per kilometer in rekening gebracht, gerekend vanaf het kantooradres te Enschede.


5. Auteursrecht

5.1. Modellen, methodieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

5.2. Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


6. Vertrouwelijkheid

6.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

6.2. Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.


7. Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. 

7.2. Het uiteindelijke resultaat van de cursus, workshops, coaching en trajecten is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

7.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verkeerd gebruik of van een onjuiste rechtenstructuur van de intranet- of werkomgevingen binnen Microsoft 365.


8. Abonnementsvoorwaarden

8.1. Het abonnement op de Minder Druk Online cursussen is strikt persoonlijk.


Minder Druk

Schipholtstraat 184

7534 DC Enschede

Nederland