Algemene voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door Minder Druk, gevestigd in Enschede, KvK nummer 72323922, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van trainingen.


Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Minder Druk een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Minder Druk aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Minder Druk komen slechts tot stand indien de aanmelding door Minder Druk aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

Minder Druk heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.

Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Minder Druk opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.


Artikel 4. Prijsstelling

Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Minder Druk. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.


Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training gevolgd worden.

Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@minderdruk.nl 

Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.

In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Minder Druk zelf anders bepaalt.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Minder Druk is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Minder Druk tenzij aan Minder Druk opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien Minder Druk op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

Minder Druk heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Minder Druk kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Minder Druk op geen enkele wijze. Minder Druk hanteert een hoge ethische standaard en zal zo goed als mogelijk een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.

Minder Druk zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest op social media kanalen en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Lay-out, opties en functionaliteiten kunnen hierdoor in de trainingen afwijken van het uiterlijk van het huidige platform. Minder Druk is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Indien en voor zover Minder Druk aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Minder Druk kan worden toegerekend. Minder Druk is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.


Artikel 7. Intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Minder Druk voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minder Druk is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.


Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Minder Druk en overeenkomsten tussen Minder Druk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.