Minder Druk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy voorwaarden wordt helder en transparant informatie over dit beleid gegeven.

Minder Druk zet zich met bijzondere inspanning in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Minder Druk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy voorwaarden
 • Bij het invullen van uw e-mailadres op deze website gaat u akkoord met het ontvangen van waardevolle e-mails van Minder Druk
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • Minder Druk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy voorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Minder Druk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, communicatie over het inplannen van afspraken
 • Analyse doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van de betrokken persoon;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kan Minder Druk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Naam, voorletters, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, leefsituatie, en beroep.
  • Uw persoonsgegevens worden door de praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de looptijd van de online cursus, workshop en/of coaching en daarna alleen in de administratie voor maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden

Minder Druk zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Minder Druk persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Minder Druk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Minder Druk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Op de website van Minder Druk is een beveiligde verbinding (https) ingesteld met als doel een veilige uitwisseling van gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Minder Druk op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van deze Privacy voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Minder Druk via tijdmaker@minderdruk.nl