Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het Minder Druk Partnerprogramma.

Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

1. Definitie

1.1 Partner: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Minder Druk is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de partner mail, website en/of social media.

2. Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedereen kan zich aanmelden als Partner.

2.2 Minder Druk selecteert de partners waarmee samen wordt gewerkt op basis van relevantie.

2.3 Aanmelding als partner houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

3. Gebruik

3.1 De partner zal de door Minder Druk aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het Minder Druk Partnerprogramma en hierin uitsluitend wijzigingen aanbrengen waar toegestaan. 

3.2 Partners zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
– Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
– Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
– Misleiding van derden

4. Commissie

4.1 De partner maakt aanspraak op een commissie indien Minder Druk een verkoop heeft geregistreerd. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten partner exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

4.2 De betaling van de commissie zal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de partner heeft aangegeven. 

5. Beëindiging

5.1 Minder Druk is te allen tijde gerechtigd om de partnerovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Onverminderd haar overige rechten is Minder druk onder meer gerechtigd om de partnerovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
– De partner in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
– De site van de partner naar oordeel van Minder Druk in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

5.2 De partner is gerechtigd om de partnerovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: tijdmaker@minderdruk.nl. 

5.3 Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Minder Druk uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is uitbetaald.

6. Geheimhouding

6.1 Alle door u aan Minder Druk verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Minder Druk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de partner of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;

7.2 Minder Druk draagt er zorg voor dat het Partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Minder Druk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;

7.3 De partner is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.

7.4 Minder Druk is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

8. Overig

8.1 De partner zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Minder Druk.

8.2 De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partner overeenkomst over te dragen aan een derde.

8.3 Minder Druk is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden van het Partnerprogramma te veranderen. De partner zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de partner gerechtigd de partneroverenkomst te beëindigen. Indien de partner niet tot beëindiging van de partner overeenkomst overgaat, wordt de partner geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

8.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

8.5 De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.